ਪੰਜਾਬੀ

Punjabi Language Translations

Australia’s leading multicultural communications company.

We’re proud to help people from the Punjabi-speaking community to live in a predominantly English-speaking society.

The LOTE Agency is the multicultural marketing company that knows how to engage and speak to your Punjabi audience, providing accurate and sensitive translation and communication services. We help business and government organisations communicate to the Punjabi community in an easier way. Our translation services include video & audio production, graphic design & typesetting, online/website solutions, copywriting and printing. If you think there is an area in your work that could be improved with more effective translation, then let us know.

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 

The LOTE Agency ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟਾਈਪਸੈਟਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ/ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੱਲ, ਨਕਲਾਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

What our clients think.

I kindly acknowledge your great communications work, as usual. Thanks Team.

NSW Fire Brigade

You are one of the few people to over-deliver and exceed our expectations.

Fair Work Australia

Good to be working with an agency that is so thorough.

City West Water

The best Multilingual catalogue I've ever seen.

City of Moreland

Communicating Has Never Been So Easy

In-house specialist marketing, translation, production, desktop publishing services, all in one place.